Specializované ambulantní služby CADAS

PREVNEXT

Smyslem specializované ambulance je stabilizace a vyšší kvalita života klientů, k níž je abstinence potřebnou podmínkou, nikoli však jedinou a postačující.  

V péči CADAS je každý rok přibližně 350 klientů. V substitučním programu jsou klienti dlouhodobě stabilizovaní a většinou plně sociálně integrovaní: normálně pracují, mají stabilní bydlení, nezneužívají jiné drogy - dle Mezinárodní klasifikace nemoci abstinují. 

Kde nás najdete

Pondělí 8 -18*
Úterý 8 - 17
Středa 8 - 17
Čtvrtek 8 - 18
Pátek 8 - 15

 

*9:00-13:00 probíhá porada týmu

Žitná 1574/51

110 00 Praha 1

 

mapa

 

mobil: +420 603 831 815
e-mail: cadas@sananim.cz

 

Tým

Tým CADASu má multidisciplinární charakter a tvoří jej lékaři, zdravotní sestry, adiktologové a sociální pracovnice.

 

Vedoucím zařízení je Bc. Hana Skořepová


Vedoucí lékař, odborný ředitel: Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc.

 

 

Substituční ambulance CADAS SANANIM aktuálně přijímá klienty.

 

Podmínky přijetí:

 • Pojišťovna VZP (111)
 • Osobní doklady (občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny)
 • Indikace k léčbě a alespoň minimální motivace ke změně
 • Účast na skupině pro zájemce o substituci

Skupina pro zájemce o substituci Suboxonem probíhá každý čtvrtek od 13 hod. Není nutné se předem objednávat.

 

1. cílovou skupinou jsou problémoví uživatelé drog, tj. intravenózní uživatelé drog a/nebo dlouhodobí a pravidelní uživatelé opiátů, se zřetelem na doplňující podmínky:

 • možné somatické a psychické komplikace s výjimkou stavů, které by bezprostředně vyžadovaly ústavní/rezidenční péči nebo emergentní intervenci
 • věk minimálně 17 let
 • stupeň motivace k abstinenční léčbě není rozhodující
 • alespoň minimální motivace ke změně a využití služeb projektu
 • se základní sociální stabilitou (předpoklad pro ambulantní léčbu je např. dosažitelné rodinné zázemí a stálé bydliště ve spádové oblasti)

 

2. cílovou skupinou jsou klienti s anamnézou užívání nealkoholových omamných a psychotropních látek, kteří trpí dalším duševním onemocněním (komorbidita).


Specifickou skupinou jsou rodiny a partneři současných i potenciálních klientů - uživatelů drog.

Substituční ambulance nabízí osobám užívajícím opiáty komplexní a specializované ambulantní služby směřující ke zvládnutí specifických obtíží spojených s jejich užíváním. Jde především o zvládnutí odvykacích stavů či stabilizaci užívání tak, aby se snížily zdravotní a sociální dopady spojené s abusem.


Ambulantní služby nabízí také pomoc při řešení duševních onemocnění, která doprovázejí užívání drog, ať jde o diagnózu primární (přítomnou před začátkem užívání OPL), nebo duální (vzniklou až v souvislosti užívání drog).


Spektrum služeb zahrnuje psychoterapii, farmakoterapii, adiktologické a sociální poradenství. Další služby jsou zajištěny externě.

 

Základním smyslem činnosti je motivovat klienta ke změně životního stylu.

 

Cíle substituční ambulance

 • Pomoci těm, kteří chtějí abstinovat od nelegálních látek a nedokážou nebo nemohou abstinovat, substituční látkou.
 • Pomoci klientům zvládnout psychické problémy.
 • Diagnostika a průkaz alespoň minimální motivace ke změně, mapování zdrojů a schopnosti je využívat.
 • Nastavení individuální léčby.
 • Stabilizovat užívání substitučního preparátu.
 • Minimalizovat či dokonce eliminovat relapsy především na opioidech a metamfetaminu.
 • Pomoci klientům najít aktivity mimo skupinu uživatelů drog.
 • Zvýšit povědomí o dopadu užívání návykových látek.
 • Pomoci klientům vysadit drogu a detoxifikovat ty, kteří chtějí abstinovat.
 • Pomoci klientkám - matkám a těhotným klientkám ve spolupráci s dalšími zařízeními lépe fungovat tak, aby se mohly o své dítě, respektive budoucí dítě, přiměřeně starat.
 • Pomoci klientům, kteří mají sociální problémy či problémy se zaměstnáním, nastartovat proces, který bude vést ke změně tohoto stavu.
 • Konečným cílem je stabilizace a vyšší kvalita života, k níž je abstinence potřebnou podmínkou, ne však jedinou a postačující.

Program dlouhodobé substituce (psychiatrické vyšetření, farmakoterapie - podávání substituční látky, podpůrná psychoterapie individuální a skupinová, adiktologické a sociální poradenství)

 

Program ambulantní psychiatrické péče (psychiatrické vyšetření, psychoterapie, farmakoterapie, sociální poradenství)

 

Program ambulantní detoxifikace (psychiatrické vyšetření, farmakoterapie, podpůrná psychoterapie, sociální poradenství)

 

Podpůrnou psychiatrickou péči pro rodinné příslušníky závislých

Hlavními principy naší práce je přijímat klienta takového, jaký je, respektovat jeho důstojnost a lidská práva, chránit ho před stigmatizací způsobenou diagnózou, respektovat jeho právo na vlastní rozhodnutí a na charakter a možnosti spolupráce vyplývající z jeho individuálních potřeb.


Služby jsou poskytovány bez ohledu na barvu pleti klientů, národnost, politickou příslušnost, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání.

CADAS je zdravotnické zařízení a má uzavřenu smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Psychiatrická vyšetření jsou hrazena pojišťovnou.


Substituční látka je hrazena klientem či z pojištění VZP dle fáze a fungování klienta v programu.


Ostatní služby včetně sociálního poradenství jsou bezplatné.

CADAS SANANIM je držitelem certifikátů odborné způsobilosti pro poskytování služeb ambulantní léčba a substituční léčba, vydaných Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Zařízení je zdravotnickým zařízením, jež poskytuje služby na základě zákonů 372/2011 Sb. a  379/2005 Sb., a sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

 

Projekt CADAS je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Úřadu městské části Prahy 1.

Ambulantní léčba