Terénní programy (TP)

NEXT

Chrání společnost tím, že zmírňují zdravotní a sociální poškození injekčních uživatelů drog a zamezují šíření infekčních chorob.

Zaměřují se zejména na snížení zdravotního a sociálního poškození injekčních uživatelů drog. Snaží se motivovat klienty k pozitivní změně chování a k léčbě. Poskytují informace, poradenství a sterilní zdravotnický materiál. Prostřednictvím výměny a sběru použitého injekčního materiálu zamezují šíření infekčních chorob (HIV, žloutenky typu C, syfilis...). Svou činností významně snižují rizika, kterým je v důsledku užívání drog vystavena celá společnost. Terénní programy SANANIM působí především v centru Prahy.

Kde nás najdete

Terénní práce (veřejná prostranství)

Úterý 14 - 19 Praha 1, 2, 5 a 13
Čtvrtek 14 - 19 Praha 1, 2, 5 a 13

   

Sanitka

Pondělí 14 - 18
Středa 14 - 18
Pátek 14 - 18

(parkuje ve Washingtonově ulici (nedaleko Václavského náměstí u Vrchlického sadů.

Kromě výměnného programu a poradenství zde poskytujeme také základní zdravotní ošetření a testování na infekční choroby (HIV, žloutenka typu C, syfilis). Testujeme jen injekční uživatele drog.

 

Místa, kde je možné terénní pracovníky kontaktovat, zjistíte na uvedených telefonních číslech. 

 

pevná linka: 224 920 577
mobil: 603 209 948 (po-pá 14-19 hod.)
mobil pro Prahu 2, 5 a 13: 774 002 235 (út, pá 14-19 hod.) 

Tým

Tým Terénních programů zajišťují profesionální terénní pracovníci (adiktologové, sociální pracovníci, zdravotní sestry). Tým sestává ze 14 lidí:

 

Klára Domská

Jan Gazdík

Svitlana Golubyeva

Aleš Herzog

Radek Jurnikl

Jiří Krejčí
Markéta Limpouchová
Eva Morcová

Žaneta Olšanská
Eva Přečková

Markéta Řezníčková

Roman Šlachta

Aleš Termer
Lucie Vyskočilová

 

Vedoucím zařízení je Ing. Mgr. Aleš Herzog.

 

Dílčí součástí je projekt XTP SANANIM, kde pracují tzv. peerworkeři - vrstevničtí uživatelé, kteří chtějí pomáhat společnosti a svým blízkým. Sbírají pohozené injekční stříkačky, uklízejí toxi nepořádek, mění injekční stříkačky na uzavřené drogové scéně. Součástí je i nízkoprahový pracovní stabilizační program, kde uživatelé pozvaní z ulice balí harm reduction materiál (filtry, náplasti apod.). 

Cílové skupiny programu:

 • Uživatelé návykových látek, především injekční a problémoví uživatelé pohybující se na otevřeném drogovém trhu

V rámci TP fungují také specializované subtýmy, které se zaměřují na práci se specifickými cílovými skupinami uživatelů návykových látek:

 • Ruskojazyční uživatelé
 • Stabilizovaní uživatelé, kteří mají zájem pracovat a řešit svou sociální situac
 • Uživatelé, kteří jsou ochotni a schopni přenášet informace a provozovat výměnný program na skryté drogové scéně
   
Slovníček
 • Injekční uživatelé návykových látek - osoby, které si aplikují návykové látky injekční stříkačkou přímo do žíly či svalu

 • Otevřený drogový trh - venkovní prostranství, ulice a veřejná místa, kde jsou lidé zneužívající drogy vidět

 • Skrytá drogová scéna - uzavřená, v bytech, squatech a jiných místech běžně nedostupných, kde se pohybují jednotlivci či komunity lidí zneužívajících drogy

Terénní programy se zaměřují na zmírnění zdravotního a sociálního poškození uživatelů nelegálních návykových látek v Praze a na zvýšení jejich motivace ke změně životního stylu.

 

Poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství ke zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog a motivují uživatele drog k pozitivní změně chování a k léčbě závislosti.

 

Svou činností zmenšují rizika působená společnosti.

Obecným cílem je vyhledávat populaci uživatelů drog a motivovat je ke změně životního stylu směrem k větší odpovědnosti za své chování -  k minimalizaci zdravotních a sociálních poškození spojených s užíváním drog a abstinenci od drog jako další variantě budoucího života.

Základní cíle terénní práce:

 • Navazovat kontakt s klientem-uživatelem nelegálních návykových látek a předat mu informace o nabídce odborné pomoci
 • Snižovat zdravotní a sociální rizika související s užíváním drog
 • Motivovat klienta ke změně životního stylu, jehož součástí je i abstinence od návykových látek
 • Bránit šíření HIV/AIDS a hepatitid u uživatelů návykových látek
 • Měnit rizikové chování směrem k bezpečnějším modelům v chování v oblasti užívání návykových látek a sexu
 • Chránit většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace použitého injekčního materiálu

Hlavní činnosti: 

 • Kontaktní práce
 • Harm Reduction
 • Výměnný program injekčních stříkaček
 • Distribuce kondomů a zdravotnického materiálu
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testy na infekční nemoci
 • Motivační trénink
 • Předléčebné poradenství
 • Zprostředkování všech typů ambulantní i rezidenční léčby, včetně detoxifikace
 • Krizová intervence
 • Osobní asistence
 • Sociální a trestněprávní poradenství
 • Nízkoprahový pracovně-vzdělávací program
 • Informační servis, distribuce informačních materiálů

Všechny služby terénních programů jsou poskytovány bezplatně.

Hlavními principy terénní práce jsou anonymita, bezplatnost, respekt k důstojnosti, lidským právům, k právu na vlastní rozhodnutí.

 

Naše práce vychází z individuálních potřeb našich klientů.

 

Usilujeme o prosazování oprávněných zájmů našich klientů navenek.

Přes veškerou naši snahu o osvětu se čas od času setkáme u části veřejnosti s názorem, že terénní práce je prací na úkor slušných občanů, že čisté stříkačky pro uživatele drog přece nemůžeme platit z našich daní a že terénní pracovníci páchají "podporou" drogově závislých zlo.

Proto bychom na tomto místě rádi deklarovali, že:

 • Výměna stříkaček uživatelům drog chrání celou společnost před šířením HIV a žloutenek
 • Prevence a léčba uživatelů drog je výrazně levnější a efektivnější než náklady na vězení a represi těchto osob
 • Výměna stříkaček mnohonásobně šetří peníze, které by společnost musela vydat na léčbu infekčních chorob
 • Terénní práce (streetwork) je v ČR legální, zákony upravený způsob práce s uživateli drog
   

Posláním časopisu Dekontaminace je srozumitelně a efektivně předávat preventivní a zdravotnické informace drogově závislým klientům nízkoprahových center. Časopis vychází od roku 1996 a distribuuje se zdarma mimo běžnou distribuční síť -  je dosažitelný pouze uživatelům drog a odborné veřejnosti.

 

Cílem je snižit rizika spojená s užíváním drog na minimum.

Obsahuje informace:

 • O bezpečnějším užívání a sexu
 • O rizicích a účincích nových drog
 • O drogové scéně
 • O různých typech léčebné péče, včetně kontaktů na zdravotnická zařízení, důležité služby apod.
 • O různých tématech souvisejících s užíváním drog (HIV/AIDS, předávkování, první pomoc atd.) 

Dekontaminace je bezplatně k dispozici u terénních pracovníků a v kontaktních centrech.
 

Díky podpoře společnosti Johnson & Johnson byl v roce 2010 zprovozněn také speciální portál, eDekontaminace.

Stáže v Terénních programech SANANIM je možné provádět v krátkodobém (např. týden) i dlouhodobém (několik měsíců) měřítku, přičemž zájemci o dlouhodobou stáž jsou preferováni.

Kritéria pro přijetí stážisty/ky 

 • Dosažení věku 21 let
 • Vstupní pohovor s konzultantem
 • Maximální možné vyloučení rizika ohrožení účastníka/ce stáže při kontaktu s otevřenou drogovou scénou - tzn. je nežádoucí, aby měl zájemce o stáž příbuzné či jiné osoby blízké, kteří zneužívají OPL a pravděpodobně se pohybují na otevřené drogové scéně
 • Dlouhodobá abstinence od užívání drog s vysokým rizikem
 • Vyhýbání se experimentátorství s drogami s vysokým i nižším rizikem 

   

  Stážista/ka absolvuje před samotnou praktickou částí stáže základní teoretickou přípravu. Tato příprava trvá zhruba 2 - 4 hodiny (podle znalostí a zkušeností stážisty/ky). 

   

 • V rámci přípravy získá stážista/ka přehled v oblastech:
 • Činnost a fungování Terénních programů
 • Fungování komplexního systému péče o drogově závislé v SANANIM z.ú.
  principy "Harm Reduction" a jejich využití v praxi
 • Etický kodex pracovníků v TP SANANIM a práva klientů TP SANANIM
 • Povinnosti v průběhu stáže.

 

Zájemce o stáž prosíme, aby nás kontaktovali výhradně na e-mail staze@sananim.cz  

 
 

Terénní programy SANANIM jsou držiteli certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby terénní programy, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Zařízení je provozováno na základě zákona 379/2005 Sb. a je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

 

Projekt Terénních programů je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Úřadu městské části Prahy 13 a Úřadu městské části Prahy 2.

Ambulantní léčba