Terénní programy 2 (TP2)

PREVNEXT

Chrání společnost tím, že zmírňují zdravotní a sociální poškození uživatelů nelegálních návykových látek a zamezují šíření infekčních chorob.

Zaměřují se zejména na snížení zdravotního a sociálního poškození uživatelů nelegálních návykových látek. Snaží se motivovat klienty k pozitivní změně chování a k léčbě závislosti. Poskytují informace, poradenství a sterilní zdravotnický materiál. Prostřednictvím výměny a sběru použitého injekčního materiálu zamezují šíření infekčních chorob (HIV, žloutenky typu C, syfilis...). Působí především v centru Prahy.

 

Kde nás najdete

Zázemí máme na Sokolské 26, Praha 2. Klienty kontaktujeme v jejich přirozeném prostředí. Terénní pracovníci TP 2 doplňují služby Terénních programů SANANIM na otevřené drogové scéně a tedy bývají k dispozici dle měsíčního rozpisu v pondělí a čtvrtek u sanitky SANANIM (14 - 18.00) a v úterý, středu a pátek v pěším terénu (14 do 19.00).

 

Kontaktní telefon: 603 209 948

 

 

Tým

Služby zajišťují terénní pracovníci se vzděláním a praxí v oblasti sociálních služeb:

 

Aleš Herzog
Markéta Řezníčková
Svitlana Golubyeva

 

Vedoucím TP 2 je Ing. Mgr. Aleš Herzog.

 

V Terénních programech pro práci se specifickými skupinami naše úsilí směřuje zejména ke:

 

• kontaktování a dlouhodobé práci s „romskými" injekčními uživateli drog na otevřené drogové scéně. Cílem je motivovat je ke změně životního stylu směrem k větší odpovědnosti za své chování, tj. k minimalizaci zdravotních a sociálních poškození spojených s užíváním drog a k abstinenci od drog jako další variantě budoucího života.


• navazování kontaktu s rusky mluvícími uživateli drog, kteří se pohybují v Praze, a předávání informací z oblasti harm reduction a public health.


• kontaktování, práci a  asistenci formou case managementu injekčním uživatelům drog s psychiatrickým onemocněním a náročnými (zmnoženými) specifickými obtížemi. (Bez přístřeší, dlouhodobé zdravotní obtíže, záznam v rejstříku trestů, opakovaně bez dokladů, s psychiatrickým onemocněním, selhávající či nároční pro existující síť služeb).

Cílové skupiny programu

 • Injekční uživatelé drog z romských rodin pohybujících se na otevřené drogové scéně

 • Uživatelé drog ze zemí bývalého Sovětského svazu

 • Injekční uživatelé drog s vícečetnými obtížemi (s psychiatrickým onemocněním bez přístřeší, dlouhodobé zdravotní obtíže, záznam v rejstříku trestů, opakovaně bez dokladů, s psychiatrickým onemocněním, selhávající či nároční pro existující síť služeb).

   

  Při práci s nimi využíváme prvky case managementu a zázemí prostoru XTP Sokolská 26, Praha 2.

Terénní programy 2 pro práci se specifickými skupinami se zaměřují na zmírnění zdravotního a sociálního poškození uživatelů nelegálních návykových látek v Praze a na zvýšení jejich motivace ke změně životního stylu.

 

Poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství ke zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog a motivují uživatele drog k pozitivní změně chování a k léčbě závislosti.

 

Svou činností zmenšují rizika působená společnosti.

Hlavní činnosti: 

 • Výměnu injekčního materiálu
 • Distribuci kondomů a zdravotnického materiálu
 • První pomoc a minimální zdravotní ošetření
 • Poradenské služby a krizovou intervenci
 • Informační materiály 
 • Zprostředkování služeb jiných zařízení
 • Sociální poradenství
 • Poradenství pro rodiče a návštěvy v rodině
 • Asistenční službu

Všechny služby terénních programů jsou poskytovány bezplatně.

Mezi zásady naší práce patři:

 • Práce v přirozeném prostředí uživatelů
 • Nízkoprahovost, vyjádřená zejména anonymitou a bezplatností služeb 
 • Princip harm reduction a ochrany veřejného zdraví
 • Respekt k důstojnosti, lidským právům a k právu na vlastní rozhodnutí klientů,
 • Vycházení z individuálních potřeb našich klientů
 • Prosazování oprávněných zájmů našich klientů navenek.

Terénní program SANANIM 2 pro práci se specifickými skupinami je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby terénní programy, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Zařízení je provozováno na základě zákona 379/2005 Sb. a je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

 

Projekt TP 2 je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví.

 

Ambulantní léčba