Gambling ambulance (GA)

PREVNEXT

Specializované zařízení poskytující komplexní ambulantní služby osobám ohroženým hazardním hraním nebo sázením a jejich blízkým.

Ambulance vznikla v roce 2016 v reakci na dramaticky rostoucí celospolečenský problém. Klientům nabízí služby vedoucí k trvalé změně životního stylu, a to v potřebné intenzitě a kvalitě prostřednictvím léčebně podpůrného programu. Usiluje o minimalizaci negativních dopadů rizikového chování na život klientů-hráčů, na jejich rodiny i ostatní blízké osoby. Cílem je zvýšit kvalitu jejich života, provést je náročným životním obdobím a pomoci jim redukovat problémy spojené s hazardním hraním.

Ambulantní léčba

Kde nás najdete

Žitná 1574/51

110 00 Praha 1

 

mapa

 

mobil: 774 701 070
e-mail: gambling@sananim.cz

Tým

Tým Gambling ambulance je multidisciplinární a tvoří jej odborníci z oblasti adiktologie, práva, pedagogiky a sociální práce.

 

Vedoucím týmu je Bc. Marcel Ambrož

Příjem nových klientů je možný bez doporučení po předchozím telefonickém objednání na telefonu 774 701 070 (pondělí až pátek 9.00 - 17.00).

 

Indikačním kritériem pro přijetí je motivace klienta ke spolupráci.


Spádovou oblastí pro poskytnutí služby je Praha a okolí, limitem je schopnost dojíždět ke konzultacím.

 

Klienti, kteří nejsou ze spádové oblasti, mohou využít služeb naší internetové léčebné intervence www.koncimshranim.cz,zdarma a anonymně. 

Gambling ambulance nabízí své služby osobám ohroženým rizikovým hraním a sázením nebo osobám s již rozvinutým problémem patologického hráčství, kteří jsou alespoň v minimálním rozsahu otevřeni změně v jejich dosavadním životě a spolupráci. Doporučenou součástí při řešení problematiky hazardního hraní a sázení jsou osoby blízké (partneři/partnerky, rodiče apod.), kteří jsou jakýmkoli způsobem problémem zasaženi.

 

Dále je ambulance určena i pro abstinující (v současnosti nehrající/nesázející) osoby, kterým formou podporujících aktivit pomáháme v udržení dosažených změn životního stylu.

 

Dolní věková hranice našich klientů je 15 let, horní hranice není určena. U mladistvých klientů je uzavírán kontrakt jak s klientem, tak i rodičem (zákonným zástupcem).

Naši klienti

 • Muži a ženy od 15 let ohrožení rizikovým hraním a aktivní hráči (sázky, on-line hry, loterie, výherní hrací přístroje, karetní hry aj.)
 • Osoby s kombinovanou závislostí, tedy v kombinaci s alkoholem nebo jinými návykovými látkami
 • Bývalí hráči (po léčbě i samovolně abstinující od hraní a sázení)
 • Osoby blízké - rodiče, partneři, děti patologických hráčů

 

Hlavním posláním Gambling ambulance je poskytování dlouhodobě udržitelných profesionálních a odborných služeb pro hazardní hráče a jejich blízké. Gambling ambulance reflektuje potřeby klientů, odborné veřejnosti a společnosti se zaměřením na území hl. města Prahy.


Usilujeme prostřednictvím krátkodobého, střednědobého nebo dlouhodobého léčebně podpůrného programu pro hráče o minimalizaci negativních dopadů rizikového chování na život klientů - hráčů, jejich rodiny a ostatní blízké osoby s cílem zvýšit kvalitu jejich života, provést je náročným životním obdobím a pomoci jim redukovat problémy spojené s hazardním hraním.

Klíčovým cílem je poskytovat klientům komplexní léčebné ambulantní služby v potřebné intenzitě a kvalitě vedoucí k trvalé změně životního stylu.

Cíle:

 • Podpora klienta k získání náhledu a udržení kontroly nad hazardním hraním a sázením
 • Podpora k nalezení nového životního stylu, provázení změnou a její udržení
 • Směrování k abstinenci, či podpora v udržení abstinence 
 • Posílení a udržení motivace k vlastní úzdravě
 • Psychická a sociální stabilizace
 • Pomoc klientovi obstát v podmínkách běžného života, podpora jeho samostatnosti a sebedůvěry
 • Snižování dopadů hazardního hraní a sázení formou pomoci v řešení dluhů a dalších právních následků spojených s hráčstvím 
 • Poskytnutí pomoci při řešení sociálních a právních problémů
 • Pomoc s vytvořením náhledu na vztahové problémy a jejich řešení
 • Prostřednictvím spolupráce s blízkými osobami podpoření změny rodinného klimatu a tím i pozitivní změny v léčebném procesu 
 • Podpora blízkých osob v soužití s hráčem
 • Zvýšení povědomí o hazardním hraní u široké veřejnosti

Program Gambling ambulance zahrnuje souhrn diagnostických, psychoterapeutických a rehabilitačních postupů, metod a technik, které se používají s ohledem na aktuální stav, potřeby a přání klienta. Výhodou této služby je schopnost poskytnout či zajistit široké spektrum služeb dle potřeb klienta. Ambulantní léčba nevytrhává klienta ze zažitého denního prostředí a umožňuje s podporou zažívat uskutečňované změny přímo v přirozených vztazích a okolí, což zpětně ovlivňuje průběh léčby. Práci s rodinným a blízkým okolím našich klientů vnímáme jako důležitý aspekt procesu úzdravy.

Nabízené služby:

 • Ambulantní léčba a následná péče (doléčování)
 • Individuální poradenství, koučink a terapie
 • Diagnostika a nalezení vzorce rizikového chování v souvislosti s hráčstvím
 • Individuální nastavení léčebného plánu
 • Podpůrná skupina pro abstinující hráče (tematicky orientovaná zahrnující prevenci relapsu - zamezení návratu k aktivnímu hraní)
 • Následná skupina pro abstinující hráče
 • Dluhové a všeobecné právní poradenství
 • Sociální a pracovní poradenství, zprostředkování zaměstnání
 • Zprostředkování služeb jiných odborných zařízení
 • Krizová intervence
 • Poradenské a terapeutické služby rodičům a ostatním blízkým osobám

Nabízené komplexní služby pro cílovou skupinu rozdělujeme do dvou podprogramů:

 • Léčba, následná péče, zahrnující odborné terapeutické intervence, skupinové poradenství a terapie
 • Sociální a pracovní poradenství, všeobecné právní poradenství zaměřené na řešení dluhové problematiky (kontaktování věřitelů, řešení exekucí, předluženosti, insolvence)

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma a diskrétně.

 

 • Na každého klienta pohlížíme jako na osobnost s vlastními nároky a potřebami. Plán léčby a péče vychází z individuálních potřeb klienta.
 • Respektujeme základní lidská práva klienta a v každé situaci usilujeme o zachovávání důstojnosti a cti klienta i pracovníka.
 • Každého klienta považujeme za hlavního aktéra svého rozvoje.
 • Vztah mezi klientem a pracovníkem je rovnocenný, na úrovni dospělý - dospělý. Klienti i pracovníci mají svá práva.
 • Respektujeme právo klienta svobodně se rozhodovat o postupu své léčby.
 • Naše služby jsou veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav.
 • Všichni pracovníci a klienti dbají na pravidlo mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.
 • Služby jsou přístupné bez ohledu na rozsah problémů v důsledku hazardního hraní nebo sázení.
 • Služby jsou přístupné bez zbytečných odkladů, které by mohly zhoršit aktuální stav klienta, samozřejmě s ohledem na kapacitu programu. 
 • Služby poskytujeme v dostatečném časovém rozmezí tak, aby je mohlo využívat i s ohledem na svou pracovní dobu maximum klientů.
 • Veškeré odborné služby poskytuje kvalifikovaný personál pracující pod odborným vedením a supervizí. Každý pracovník respektuje etický kodex a práva klientů.

Gambling ambulance je specializované zařízení poskytující komplexní ambulantní služby osobám ohroženým hazardním hraním nebo sázením a jejich blízkým. Ambulance vznikla počátkem roku 2016 za finanční podpory Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) s cílem zavedení a poskytování odborných služeb v oblasti patologického hráčství.

 

Gambling ambulance SANANIM je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. a je i držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služeb ambulantní léčby vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Ambulantní léčba