Doléčovací centrum pro matky s dětmi (DC MAT)

PREVNEXT

Nestátní zdravotnické zařízení zajišťující klientkám po léčbě drogových závislostí následnou péči  a chráněné bydlení.

Program navazuje na motivační a léčebnou péči v Denním stacionáři či Terapeutické komunitě Karlov. Zaměřuje se na veškeré záležitosti spojené s péčí o dítě. Učí matky, jak se o děti správně postarat, jak je rozvíjet a vzdělávat, jak se s dětmi společně radovat. Každý rok je v programu asi 25 klientek a 20 - 30 dětí. Většina matek přichází s tím, že o svěření svého dítěte do péče teprve usilují. Během doléčování se to většinou podaří. 

Ambulantní léčba

Kde nás najdete

Ovčí hájek 2549/64A
158 00 Praha 13

mapa


telefon: +420 284 825 817

e-mail:   aftercare@sananim.cz

Tým

Tým Doléčovacího centra je multidisciplinární a tvoří ho sociální pracovníci, adiktologové, psychoterapeuti, lékař psychiatr, dětský psycholog.


Vedoucí zařízení je Mgr. Pavla Makovská Dolanská.

V případě zájmu o ambulantní program se objednávejte telefonicky na vstupní pohovor - telefonní číslo 284 825 817, pondělí - pátek 9-17.


Po objednání absolvujete vstupní pohovor, na kterém se dozvíte veškeré informace o programu Doléčovacího centra (v písemné podobě jsou tyto informace ke stažení pod tímto textem.) Při vstupním pohovoru podepíšete Žádost o přijetí do ambulantního programu. O vaší žádosti pak rozhoduje tým Doléčovacího centra. Pokud je schválena, je běžná praxe taková, že do jednoho pracovního týdne od vstupního pohovoru můžete do programu nastoupit.


V případě zájmu o chráněné bydlení zašlete žádost o přijetí na chráněné bydlení, životopis v rozsahu 3 - 5 stran a odůvodněním žádosti o ubytování na chráněném bydlení (včetně cílů, kterých chcete během pobytu na chráněném bydlení dosáhnout) a doporučení k přijetí do programu chráněného bydlení (doporučení může napsat lékař nebo terapeut zařízení, kde se léčíte). Adresa: Doléčovací centrum SANANIM, Ovčí hájek 2549/64a, Praha 13, 158 00. Žádosti o přijetí na chráněné bydlení zasílejte nejdříve 4 měsíce před plánovaným ukončením léčby.


Po obdržení veškeré písemné dokumentace vás zkontaktuje pracovník Doléčovacího centra. S ním si domluvíte termín vstupního pohovoru. Na něm se dozvíte veškeré informace o programu (v písemné podobě ke stažení níže.) O vaší žádosti pak rozhoduje tým Doléčovacího centra. Pokud je schválena, je vám oznámen písemně termín nástupu na chráněné bydlení. Praxe je taková, že do dvou týdnů od vstupního pohovoru informaci o vyřízení žádosti obdržíte.

 

Doléčovací centrum nabízí možnost účastnit se doléčovacího programu v ambulantní nebo pobytové formě. Cílovou skupinu tvoří klientky mající v péči jedno nebo více dětí a splňující následující kritéria:

Podmínky pro vstup do ambulantního programu:

 • Diagnóza primární závislosti na nealkoholových drogách, včetně kombinací se závislostí na alkoholu, lécích a gamblingu.
 • Věk nad 15 let.
 • Aktuální abstinence od všech návykových látek, alkoholu a gamblingu.
 • Absolvování ambulantní nebo pobytové léčby drogové závislosti v délce minimálně 3 měsíce (není rozhodující, zda ji klientky dokončily v řádném termínu nebo předčasně).
 • Nástup do programu bezprostředně navazující na předchozí léčbu.

Důvody pro nepřijetí:

 • Nesplnění indikačních kritérií pro přijetí do služby.
 • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu doléčování.

Podmínky pro vstup do programu chráněného bydlení:

 • Diagnóza primární závislosti na nealkoholových drogách, včetně kombinací se závislostí na alkoholu, lécích a gamblingu.
 • Věk nad 18 let.
 • Aktuální abstinence od všech návykových látek, alkoholu a gamblingu.
 • Řádně ukončená střednědobá nebo dlouhodobá ústavní léčba v délce minimálně 3 měsíce, případně řádně dokončená ambulantní léčba v Denním stacionáři SANANIM. 
 • Nástup do programu bezprostředně navazující na předchozí léčbu.

Důvody pro nepřijetí:

 • Nesplnění indikačních kritérií pro přijetí do služby.
 • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu doléčování.

Posláním Doléčovacího centra pro matky s dětmi je poskytovat klientkám služby směřující k jejich sociální stabilizaci a nalezení vlastního místa a uplatnění ve společnosti.

Na každou klientku pohlížíme jako na osobnost s vlastními nároky a potřebami, která je schopna převzít odpovědnost za svoji budoucnost. Klientkám nabízíme lidskou podporu a zázemí, odbornou pomoc a dostatek času k osobnímu rozvoji. Usilujeme o to, aby klientka přijala abstinenci od návykových látek jako nezbytnou součást svého dalšího života, objevila její možnosti, výhody, ale i omezení. Abstinence od návykových látek je nedílnou podmínkou a součástí procesu doléčování.

Základním cílem doléčovacího programu je prostřednictvím podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit snižovat riziko relapsu drogové závislosti a podpořit udržení a další rozvíjení pozitivních změn, k nimž u klientek došlo před vstupem do doléčovacího programu.

Dílčí cíle programu:

 • Pomoci klientce obstát v podmínkách běžného života
 • Orientovat proces doléčování na hledání nového vlastního místa ve společnosti - s tím souvisí především nalezení bydlení (vlastní byt/pokoj), práce/studium, koníčky (volný čas), přátelé, odpočinek (užívat si bez drog), partnerské vztahy
 • Podpořit  samostatnost a sebedůvěru klientky
 • Podpořit osobnostní růst a dokončení celého léčebného procesu
 • Pomoci při zapojení do pracovního procesu
 • Pomoci při řešení sociálních a právních problémů
 • Vytvořit společenství, v němž je klientka akceptována a může uspokojovat potřebu sociálních kontaktů
 • Podpořit dosažení osobní spokojenosti a přijetí sebe samé - s tím souvisí především dosažení pocitu svobody (nejsem na ničem a na nikom závislý), učení se přijímat osobní výhry i prohry, dokázat myslet na budoucnost / plánování a hodnocení
 • Nabídnout pomoc v krizových situacích
 • Nabídnout pomoc rodinám a blízkým našich klientek
 • Pomoci zajistit a zdokonalit se v péči o dítě

Specifické cíle programu chráněného bydlení:

 • Umožnit klientce odpoutat se od léčebného zařízení a rodiny a učit ji žít samostatně
 • Podpořit rozvoj praktických dovedností souvisejících se samostatným životem
 • Nabídnout přechodné ubytování v chráněných podmínkách usnadňující přechod z léčebného zařízení do běžného života

Doléčovací centrum nabízí:

 • Ambulantní doléčovací program
 • Program chráněného bydlení

Základní poskytované služby:

 • Individuální poradenství
 • Socioterapie
 • Skupinová podpůrná psychoterapie a poradenství
 • Prevence relapsu
 • Sociální práce a asistence
 • Klubové a volnočasové aktivity
 • Podporované zaměstnání
 • Krizová intervence
 • Psychiatrická péče

Další poskytované služby:

 • Konzultace s dětským psychologem
 • Výchovné poradenství

 

 

Odborné ambulantní služby včetně strukturovaného programu jsou poskytovány bezplatně.

 

Úhrada za ubytování na chráněném bydlení činí 100 Kč na lůžko a den + 10 Kč za každé ubytované dítě za kalendářní den.

 • Na každého klienta pohlížíme jako na osobnost s vlastními nároky a potřebami. Plán léčby a péče vychází z individuálních potřeb klienta.
 • Respektujeme základní lidská práva klienta a v každé situaci usilujeme o zachovávání důstojnosti a cti klienta i pracovníka.
 • Každého klienta považujeme za hlavního aktéra svého rozvoje.
 • Vztah mezi klientem a pracovníkem je rovnocenný, na úrovni dospělý - dospělý. Klienti i pracovníci mají svá práva.
 • Respektujeme právo klienta svobodně se rozhodovat o postupu své léčby.
 • Naše služby jsou veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti (např. schopnost službu zaplatit).
 • Všichni pracovníci a klienti dbají na pravidlo mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.
 • Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
 • Služby jsou přístupné bez zbytečných odkladů, které by mohly zhoršit aktuální stav klienta, samozřejmě s ohledem na kapacitu programu. 
 • Služby poskytujeme v dostatečném časovém rozmezí tak, aby je mohlo využívat i s ohledem na svou pracovní dobu maximum klientů.
 • Veškeré odborné služby poskytuje kvalifikovaný personál pracující pod odborným vedením a supervizí. Každý pracovník respektuje etický kodex a práva klientů.
Doléčovací centrum pro matky s dětmi (DC MAT)

Infografika DC MAT

Doléčovací centrum pro matky s dětmi SANANIM je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby Doléčovací programy a Chráněné bydlení, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Zařízení je provozováno na základě zákona 379/2005 Sb. a je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

 

Projekt DC MAT je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ambulantní léčba