Terapeutická komunita Karlov (TKK)

PREVNEXT

Nabízí pobytovou léčbu osob závislých na návykových látkách. Specializuje se na léčbu mladistvých (16 - 25 let) a matek/otců s dětmi. 

Je jedinou terapeutickou komunitou v ČR, kde může mít rodič, který se léčí ze závislosti, po dobu léčby své dítě u sebe. Komunitou projde ročně přibližně 75 klientů, v léčbě společně s matkami bývá až 25 dětí za rok.

Téměř 80 % matek, které do TKK s dětmi nastoupí, dokončí úspěšně celý program. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že motivace být svému dítěti dobrou matkou je velmi silná a pomáhá v překonání závislosti. 

 

Kde nás najdete

Karlov 3

398 04 Smetanova Lhota

pošta Čimelice, okres Písek

mapa

 

telefon:+420 605 915 990

e-mail:  karlov@sananim.cz

 

Kontakt pro zájemce o léčbu mladistvých a mladých klientů a klientek:

Bc. Anna Radimecká - pracovnice KC SANANIM

tel.: 702 036 243

e-mail: radimecka@sananim.cz

 

Kontakt pro zájemce o léčbu matek (otců) s dětmi:
Pracovnice Denního stacionáře SANANIM

tel.: 220 803 130, 605 212 175, 

702 036 237

e-mail: frankova@sananim.cz, preslova@sananim.cz

Tým

Tým Terapeutické komunity Karlov je multidisciplinární a tvoří ho terapeuti, adiktologové, pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, pracovní terapeuti a vychovatelky dětí.

Vedoucím komunity je Mgr. Karel Chodil.

Terapeutická komunita Karlov (TKK)

Karel Chodil

Hlavním posláním Terapeutické komunity Karlov je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, přijímáním osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu.

 

Terapeutická komunita Karlov je zařízení pro střednědobou (mladiství) až dlouhodobou (matky s dětmi) rezidenční léčbu osob závislých na návykových látkách. Je specifickým systémem léčebného zařízení, kde společenství lidí (klienti a terapeuti) a léčebný systém vytvářejí bezpečný prostor pro růst jednotlivých členů komunity. 

Bezpečné prostředí 

Zařízení vytváří bezpečné prostředí umožňující růst a změnu.

Respektování základních lidských práv 

členů komunity, zachování jejich důstojnosti a cti, ochrana jejich osobních a citlivých údajů.

Respektování svobodné vůle

členů komunity - práva se svobodně rozhodovat o postupu léčby - dobrovolně vstoupit do léčebného programu.

Individuální přístup 

Léčba vychází z individuálních potřeb a možností jednotlivých členů komunity.

Veřejný přístup ke službě

Veškeré služby zařízení jsou klientům přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Důvěrnost 

Pracovníci dodržují etický kodex pracovníka a respektují práva klienta.

Komplexnost 

Péče zahrnuje široké spektrum psychoterapeutických, zdravotnických a sociálních služeb pro uživatele drog, jejich rodinné příslušníky, partnery i širší sociální okolí (škola, zaměstnavatel, probační pracovník atd.).

 

Základním cílem léčebného programu v terapeutické komunitě je integrace a plnohodnotné zapojení klienta do běžného života, kde základním prostředkem dosažení tohoto cíle je abstinence.

 

Dílčí cíle:

 • Zvýšení odpovědnosti klientů za své jednání, zvýšení odolnosti proti selhání
 • Získání základních sociálních dovedností, komunikačních dovedností
 • Osvojení si pracovních, hygienických návyků
 • Přijetí a poznání sebe sama, získání náhledu na své dosavadní chování, na své možnosti a limity
 • Emoční stabilizace klienta; zlepšení zdravotního stavu, zvýšení fyzické a psychické kondice
 • Stabilizace sociální situace klienta

 

Specifické cíle u skupiny mladistvých:

 • konstruktivní zvládnutí období dospívání
 • vytváření hodnotového systému a změna základních životních postojů; příprava na partnerství
 • stabilizace vztahů v rodině a porozumění mechanismům fungování rodiny
 • příprava na profesní život, motivace k dalšímu vzdělávání a získání kvalifikace

 

Léčba v Terapeutické komunitě Karlov je určena:

 • skupině mladistvých a mladých dospělých (tj. 16 - 25 let)
 • problémovým uživatelům a závislým na nealkoholových drogách, i v kombinaci s alkoholem a gamblingem
 • i klientům se soudně uloženým podmínečným, alternativním trestem, se soudně nařízenou léčbou
 • i klientům z ústavů výchovné péče

Indikační kritéria:

 • problémové užívání návykových látek (nejčastěji pervitin, THC, alkohol, subutex)
 • diagnóza „závislost" (pokročilý až střední stupeň) nebo „škodlivé užívání" na hranici syndromu závislosti u mladistvých klientů
 • dobrovolný nástup a motivovanost k léčbě
 • nepřítomnost akutního psychotického onemocnění nebo tělesného onemocnění v míře vyžadující hospitalizaci ve specializovaném zařízení
 • u mladistvých klientů písemný souhlas zákonných zástupců
 • duševní a jazykové schopnosti umožňující zapojení klienta do terapeutického procesu
 • absolvování detoxifikace před nástupem do TK

Důvody pro nepřijetí klienta:

 • somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu TKK
 • jazyková či jiná komunikační bariéra
 • blízký osobní vztah klienta k zaměstnanci, či některému z klientů v programu

Mladiství a mladí dospělí klienti jsou přijímáni pouze prostřednictvím Kontaktního centra SANANIM v Praze, které vede pořadník nástupu mladistvých klientů do komunity.

Základní podmínky a předpoklady pro přijetí jsou:

 • věk 16–25 let
 • dobrovolnost vstupu
 • přijetí řádu, režimu a pravidel života v komunitě
 • absolvování rezidenční detoxifikace před nástupem léčby

Další podmínkou přijetí do léčby je sepsání Žádosti o přijetí do komunity a Osobního životopisu na 2-5 stránek, ty je třeba odeslat na adresu:

 

Kontaktní centrum SANANIM

Bc. Anna Radimecká
Na Skalce 819/15
150 00 Praha 5
e-mail: radimecka@sananim.cz

 

V případě zájmu kontaktujte přímo Annu Radimeckou (tel. 702 036 243) a domluvte se na dalším postupu. U nezletilých klientů je vyžadována spolupráce a souhlas zákonného zástupce.


Mimopražští klienti mohou ke zprostředkování nástupu využít drogových zařízení (K-centra, AT ordinace, psychiatrické léčebny), která jsou pro ně dostupná v místě jejich aktuálního pobytu. Pracovníci těchto zařízení jim následně zprostředkují žádost o léčbu do Kontaktního centra SANANIM v Praze.

 

Hlavním prostředkem léčby je samotný život v terapeutické komunitě, který nabízí otevřenou komunikaci mezi klienty a personálem, spoluúčast klientů na rozhodovacích procesech v komunitě a společenství, které přirozeně vede ke změně škodlivých vzorců chování.


Základní prostředky léčby jsou:

 • Skupinová terapie - léčba je založena především na skupinové psychoterapii; klient týdně absolvuje 22 hodin skupinové terapie
 • Režim a pravidla - celý program je velmi pevně strukturován, je vytvořena podrobná vnitřní legislativa a definováno pět kardinálních pravidel, při jejichž porušení je klient z komunity vyloučen
 • Pracovní terapie - je zaměřena především na zabezpečení vlastního chodu domu (vaření, hospodářství, zvířata, zahrada, úklid, praní, svépomocné opravy domu a zařízení, údržba) a pracovní činnost v rámci brigád a pracovních poměrů mimo komunitu. Jejich cílem je získání pracovních návyků a dovedností
 • Výchova a vzdělávání - v oblasti výchovy se zaměřujeme především na trénink odpovědnosti, dále na získání hygienických, pracovních a společenských návyků; příprava plánů týdenních, měsíčních, finančních
 • Volnočasové aktivity - víkendové a týdenní zátěžové a zážitkové akce, sportovní aktivity
 • Sociální služby - hlavním cílem poskytování sociální práce v rámci léčby v TKK je odstranění negativních sociálních důsledků drogové kariéry, které ovlivňují současný život klienta a při jejich nevyřešení by se mohly stát zátěží v budoucnosti (evidence klienta na příslušném pracovním úřadě s možností získání dávek sociální péče; pomoc klientovi získat nové osobní doklady v případě jejich ztráty či vypršení jejich platnosti; zprostředkování kontaktu s policií, soudy, probačními pracovníky -  cílem je, aby maximum trestních problémů bylo vyřešeno v rámci léčby v TKK)
 • Individuální psychoterapie - využívá se k doplnění skupinové práce a ve výjimečných případech a situacích
 • Rodinné poradenství a terapie - jednak formou rodičovských skupin, které mají především charakter skupinového poradenství (konají se v TK Karlov jednou měsíčně) a dále rodinné poradenství v rámci návštěv rodiny v komunitě
 • Zdravotní péče - jsou zajištěny služby psychiatra v rámci TKK, mimo komunitu pak služby praktického lékaře, pediatra, gynekologa, hepatologa a stomatologa, kteří poskytují kontinuální péči během pobytu klientů a dětí v komunitě
 • Psychiatrická péče - komunita externě spolupracuje s psychiatrem, který zajišťuje vstupní psychiatrická vyšetření a v případě potřeby poskytuje péči a medikaci klientům s psychiatrickými onemocněním

Spolupráce s rodinami klientů léčících se v komunitě Karlov

 

Rodiče a blízcí člověka, který bere drogy, pochopitelně prožívají tuto situaci těžce. Mohou o sobě pochybovat, zda neudělali něco špatně, mohou se cítit bezradní, bezmocní. Je dobré, aby člověku, který bere drogy, i jeho rodině pomáhal nějaký odborník. Takový odborník ale nemůže nahradit rodinu. Rodina je pro každého člověka to nejdůležitější a má na něj velký vliv. Je nenahraditelná.


V průběhu léčby v komunitě proto nabízíme a doporučujeme také spolupráci s rodiči, rodinnými příslušníky, partnery, popřípadě dalšími důležitými a blízkými osobami klientů, kteří se léčí na Karlově z drogové závislosti. Naše zkušenosti ukazují, že pokud nám rodina a další blízcí našich klientů pomáhají, léčba je úspěšnější. Dvojnásob to platí, pokud dítěti ještě není 18 let a pokud se bude po léčbě vracet zpět do společné domácnosti. Problémy dětí se týkají celé rodiny, rodinného prostředí a ovlivnily do různé míry především vztahy, spolužití, komunikaci a důvěru. Léčba na Karlově pak znamená nejen celkovou změnu v životě klienta, ale také může vyvolat mnoho otázek a představ u jeho blízkých. "Jak léčba probíhá? Jaká je role příbuzných? Jak bude vypadat společný život bez drog?"


I proto rodičům nabízíme možnost účastnit se jednou měsíčně rodičovské soboty v TKK. Probíhá pravidelně v každou první sobotu v měsíci v čase 10.00 - 16.00 hod v areálu komunity Karlov. Součástí rodičovské soboty v TKK jsou dvě skupiny, společný oběd a neformální setkání s klientem (dítětem) v léčbě. Skupinu vedou dva členové terapeutického týmu komunity, účast je bezplatná. Nespornou výhodou těchto setkávání je sdílení zkušeností, obav a podpory s ostatními rodiči v podobné životní situaci. Je to také první možnost, jak se potkat se svým dítětem v léčbě.


Součástí spolupráce pak mohou být také víkendové návštěvy v komunitě spojené s poradenskou konzultací, a to ve druhé fázi léčby. Návštěvy obvykle předcházejí období, ve kterém již klient odjíždí z komunity domů a postupně si s nově nabytými zkušenostmi „zvyká" na nový život a posiluje svoji abstinenci.


Více informací máte možnost získat z Dopisu pro rodiče při přijímacím pohovoru do léčby a také na výše avizované rodičovské sobotě, popřípadě lze do komunity zavolat a informovat se.

Klienti se podílí na úhradě nákladů na ubytování a stravu, a to ve výši 35 Kč denně na stravu a 85 Kč na ubytování.

 

Klient může nastoupit do léčby i v případě, že nemá aktuálně žádný příjem. Na začátku léčby si ve spolupráci se sociální pracovnicí zařídí dávky v hmotné nouzi, ze kterých může náklady hradit.

 

Za nezletilé klienty, kteří nemají nárok na dávky HN, hradí ubytování a stravu jejich zákonní zástupci.

 

Platbu je možné zasílat na účet, č.ú.: 1941727329/0800, variabilní symbol 050. Specifický symbol je přiřazen klientovi při nástupu do léčby.

Základním cílem léčebného programu v terapeutické komunitě je integrace a plnohodnotné zapojení klientky - matky nebo klienta otce do běžného života, kde základním prostředkem dosažení tohoto cíle je abstinence.

 

Dílčí cíle:

 • zvýšení odpovědnosti klientů za své jednání, zvýšení odolnosti proti selhání
 • získání základních sociálních dovedností, komunikačních dovedností
 • osvojení si pracovních, hygienických návyků
 • přijetí a poznání sebe sama, získání náhledu na své dosavadní chování, na své možnosti a limity
 • emoční stabilizace klienta; zlepšení zdravotního stavu, zvýšení fyzické a psychické kondice
 • stabilizace sociální situace klienta


Specifické cíle u skupiny matek, otců:

 • vytvoření pevného svazku mezi matkou/otcem a jejím/ jeho dítětem
 • přijetí role matky/otce; výchova k rodičovství a partnerství
 • osvojení si základních dovedností v péči o dítě
 • nalezení a upevnění místa matky/otce v primární rodině či ve zdravém a funkčním partnerském vztahu
 • získání dovedností potřebných k vytvoření bezpečného a zdravého prostředí pro sebe a své dítě po návratu z léčby

 

Specifické cíle u skupiny dětí:

 • zajištění láskyplné péče matky/otce v období jejího léčení
 • diagnostika zdravotního stavu dítěte a v případě potřeby zajištění jeho adekvátního léčení
 • zajištění odpovídající výchovy a tím vývoje dítěte
 • zajištění speciální péče o dítě v případě jeho speciálních potřeb (zdravotní či jiné omezení)

 

 

Léčba v Terapeutické komunitě Karlov je určena:

 • Těhotným ženám závislých na drogách, věk nehraje roli
 • Drogově závislým matkám nebo otcům s dětmi (závislá je matka, otec, ne dítě). Věk matky, otce ani věk dítěte nehraje roli. Matka, otec může mít v léčbě jedno či dvě děti.
 • Matkám nebo otcům se soudně nařízenou léčbou
 • Matkám nebo otcům, jimž bylo dítě na základě předběžného opatření či soudního rozhodnutí odebráno z péče. V těchto případech je nutný souhlas OSPOD (odboru sociálně - právní ochrany dětí) či jiného zákonného zástupce dítěte s pobytem dítěte v našem zařízení.

Indikační kritéria:

 • Problémové užívání návykových látek, nejčastěji heroinu, subutexu, pervitinu
 • Diagnóza „závislost" (pokročilý až střední stupeň) nebo „škodlivé užívání"
 • Dobrovolný nástup a motivovanost k léčbě
 • Nepřítomnost akutního duševního nebo tělesného onemocnění v míře vyžadující hospitalizaci ve specializovaném zařízení
 • Souhlas zákonných zástupců (případně pracovníka z OSPOD) dítěte
 • Duševní a jazykové schopnosti umožňují zapojení klienta do terapeutického procesu
 • Absolvování detoxifikace před nástupem do TK

 

Komunita dále pracuje s rodiči, partnery a příbuznými klientů.

Důvody pro nepřijetí klienta:

 • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu TKK
 • Jazyková, či jiná komunikační bariéra
 • Blízký osobní vztah klienta k zaměstnanci či některému z klientů v programu

 

Klientky-matky jsou přijímány pouze prostřednictvím Denního stacionáře SANANIM, který vede pořadník nástupu klientek-matek do léčby.

U mimopražských klientek je nezbytné, aby zařízení, které nástup vyřizuje předem telefonicky nebo mailem, konzultovalo konkrétní situaci klientky s Denním stacionářem SANANIM v Praze, a to ještě před odesláním materiálů!!!

Základní podmínky a předpoklady pro přijetí jsou:

 • matky s dětmi nebo těhotné ženy
 • dobrovolnost vstupu
 • přijetí řádu, režimu a pravidel života v komunitě
 • pediatrické vyšetření dítěte nebo zpráva z kojeneckého ústavu
 • absolvování rezidenční detoxifikace před nástupem léčby

V případě zájmu kontaktujte osobně, telefonicky, nebo emailem pracovníky Denního stacionáře a domluvte se na dalším postupu:

 

Denní stacionář SANANIM

Janovského 26, Praha 7

e-mail: frankova@sananim.cz, preslova@sananim.cz

tel.: 220 803 130

mobil: 605 212 175 nebo 702 036 237

 

Mimopražští klienti mohou ke zprostředkování nástupu využít drogových zařízení (K-centra, AT ordinace, psychiatrické léčebny), která jsou pro ně dostupná v místě jejich aktuálního pobytu. Pracovníci těchto zařízení jim následně pomohou zprostředkovat žádost o léčbu do Denního stacionáře SANANIM v Praze.

 

Doporučená výbava pro dítě při nástupu do komunity:

 • Základní oblečení pro dítě
 • Základní hyg. potřeby pro dítě (přiměřená zásoba plen cca na 14 dní)
 • Kočárek pro dítě (v případě že jej ještě používá)
 • Přiměřená zásoba mléčné stravy (cca na 14 dní)
 • Finanční hotovost, která umožní dokoupit potřeby pro dítě v prvním měsíci (cca 2000 Kč)

V případě, že není možné zajistit klientce tuto výbavu, je možné se domlouvat na individuálním postupu s pracovníky Denního stacionáře a Komunity. Jedná se pouze o doporučenou výbavu, nikoliv podmínku pro nástup klientky.

Hlavním prostředkem léčby je samotný život v terapeutické komunitě, který nabízí otevřenou komunikaci mezi klienty a personálem, spoluúčast klientů na rozhodovacích procesech v komunitě a společenství, které přirozeně vede ke změně škodlivých vzorců chování.


Základní prostředky léčby jsou:

 • Skupinová terapie - léčba je založena především na skupinové psychoterapii; klient týdně absolvuje 22 hodin skupinové terapie
 • Režim a pravidla - celý program je velmi pevně strukturován, je vytvořena podrobná vnitřní legislativa a definováno pět kardinálních pravidel, při jejichž porušení je klient z komunity vyloučen
 • Pracovní terapie - je zaměřena především na zabezpečení vlastního chodu domu (vaření, hospodářství, zvířata, zahrada, úklid, praní, svépomocné opravy domu a zařízení, údržba) a pracovní činnost v rámci brigád a pracovních poměrů mimo komunitu. Jejich cílem je získání pracovních návyků a dovedností
 • Výchova a vzdělávání - v oblasti výchovy se zaměřujeme především na trénink odpovědnosti, dále na získání hygienických, pracovních a společenských návyků; příprava plánů týdenních, měsíčních, finančních
 • Volnočasové aktivity - víkendové a týdenní zátěžové a zážitkové akce, sportovní aktivity
 • Sociální služby - hlavním cílem poskytování sociální práce v rámci léčby v TKK je odstranění negativních sociálních důsledků drogové kariéry, které ovlivňují současný život klienta a při jejich nevyřešení by se mohly stát zátěží v budoucnosti (evidence klienta na příslušném pracovním úřadě s možností získání dávek sociální péče; pomoc klientovi získat nové osobní doklady v případě jejich ztráty či vypršení jejich platnosti; zprostředkování kontaktu s policií, soudy, probačními pracovníky - cílem je, aby maximum trestních problémů bylo vyřešeno v rámci léčby v TKK)
 • Individuální psychoterapie - využívá se k doplnění skupinové práce a ve výjimečných případech a situacích
 • Rodinné poradenství a terapie - jednak formou rodičovských skupin, které mají především charakter skupinového poradenství (konají se jednou měsíčně v Praze) a dále rodinné poradenství v rámci návštěv rodiny v komunitě
 • Zdravotní péče - jsou zajištěny služby psychiatra v rámci TKK, mimo komunitu pak služby praktického lékaře, pediatra, gynekologa, hepatologa a stomatologa, kteří poskytují kontinuální péči během pobytu klientů a dětí v komunitě
 • Psychiatrická péče - komunita externě spolupracuje s psychiatrem, který zajišťuje vstupní psychiatrická vyšetření a v případě potřeby poskytuje péči a medikaci klientům s psychiatrickými onemocněním

Denní program je rozvržen tak, aby matky měly současně možnost se léčit ze své závislosti a současně se i plnohodnotně starat o své děti. Denní program plně respektuje potřeby dětí různého věku a individuální rytmus dítěte. Dítěti se u nás dostává plné péče, snažíme se o to, aby u nás děti nalezly dočasný domov se vším, co k tomu patří.


Společný pobyt dítěte s matkou přispívá k upevnění citové vazby matky s dítětem. Součástí léčby matek je nácvik osvojení si rodičovských dovedností (výchova dítěte, příprava stravy pro dítě, zdravotní péče o dítě aj.). Matky se účastní skupinové psychoterapie, kde mají prostor řešit problémy spojené s mateřstvím, drogovou minulostí atd.


V době, kdy se matka účastní terapie, se o dítě stará kvalifikovaná vychovatelka. Starší děti mohou navštěvovat školku v přilehlé obci Čimelice.


Matce i dítěti je poskytnuta lékařská péče a sociální poradenství, kterou zajišťují lékaři-externisté a naše sociální pracovnice. Další péči zajišťují vychovatelky, speciální pedagog, psycholog, psychiatr, psychoterapeuti.


Kontakt dětí s otcem a širší rodinou je zajištěn návštěvami rodiny u nás na Karlově, příp. krátkodobými pobyty dětí u otců, prarodičů aj. příbuzných. Podmínkou pobytu dítěte mimo Karlov je souhlas příslušného OSPOD či jiného zákonného zástupce dítěte (nemá-li matka dítě ve vlastní péči) a přirozeně schopnost otců aj. příbuzných zajistit řádnou péči o dítě. Vždy, když je to jen trochu možné, s rodinou klientky spolupracujeme.

Potřebám matek s dětmi plně odpovídá vybavení domu, ve kterém jsou ubytovány. Matka má samostatný, plně vybavený pokoj, kde je ubytována se svým dítětem (dětmi).

Společné prostory pro matky a děti zahrnují:

 • koupelny a toalety (vybavené na koupání dětí, nácvik dětí na toaletu atd.)
 • kuchyňku pro přípravu příkrmů pro nejmenší děti a kuchyň pro přípravu jídla pro starší děti (lednice, mikrovlnná trouba, ohřívač láhví, varná konvice, sporák a konvektomat, nádobí pro menší i větší děti)
 • jídelnu pro společné stravování matek a dětí
 • vnitřní hernu s hračkami, TV a videem 
 • venkovní oplocené dětské hřiště (prolézačky, houpačky, pískoviště...)

Matkám je k dispozici základní vybavení pro pobyt dítěte (vysoké židle, přenosné sedačky, přebalovací pulty, vaničky, ohrádky, postýlky, povlečení, nádobí apod.). K dispozici jsou 2 pračky.

 

Přicházející maminka menšího dítěte musí mít vlastní kočárek, oblečení pro dítě, lahvičky, dudlíky apod. Sociálně slabší matky si u nás mohou půjčit kočárek a dětské oblečení.

Spolupráce s rodinami klientů léčících se v komunitě Karlov

 

Rodiče, partneři a blízcí člověka, který bere drogy, pochopitelně prožívají tuto situaci těžce. Mohou o sobě pochybovat, zda neudělali něco špatně, mohou se cítit bezradní, bezmocní. Je dobré, aby člověku, který bere drogy, i jeho rodině pomáhal nějaký odborník. Takový odborník ale nemůže nahradit rodinu. Rodina je pro každého člověka to nejdůležitější a má na něj velký vliv. Je nenahraditelná.

 

V průběhu léčby v komunitě proto nabízíme a doporučujeme také spolupráci s rodiči, rodinnými příslušníky, partnery, popřípadě dalšími důležitými a blízkými osobami klientů, kteří se léčí na Karlově z drogové závislosti. Naše zkušenosti ukazují, že pokud nám rodina a další blízcí našich klientů pomáhají, léčba je úspěšnější. Dvojnásob to platí, pokud dítěti ještě není 18 let a pokud se bude po léčbě vracet zpět do společné domácnosti. Problémy dětí se týkají celé rodiny, rodinného prostředí a ovlivnily do různé míry především vztahy, spolužití, komunikaci a důvěru. Léčba na Karlově pak znamená nejen celkovou změnu v životě klienta, ale také může vyvolat mnoho otázek a představ u jeho blízkých. "Jak léčba probíhá? Jaká je role příbuzných? Jak bude vypadat společný život bez drog?"

 

I proto rodičům a partnerům nabízíme možnost účastnit se jednou měsíčně rodičovské soboty v TKK. Probíhá pravidelně v každou první sobotu v měsíci v čase 10.00 - 16.00 hod. v areálu komunity Karlov. Součástí rodičovské soboty v TKK jsou dvě skupiny, společný oběd a neformální setkání s klientem (dítětem, partnerem) v léčbě. Skupinu vedou dva členové terapeutického týmu komunity, účast je bezplatná. Nespornou výhodou těchto setkávání je sdílení zkušeností, obav a podpory s ostatními rodiči a partnery v podobné životní situaci. Je to také první možnost, jak se potkat se svým dítětem, partnerem v léčbě.

 

Rodiče a partneři mají možnost po dohodě přijet na nedělní návštěvu za svými dětmi (vnoučaty). První návštěvu umožňujeme až po dvou měsících pobytu matky na Karlově. Návštěvy probíhají o nedělích v čase 10.00-17.00.

 

Součástí spolupráce pak mohou být také víkendové návštěvy v komunitě spojené s poradenskou konzultací, a to ve druhé fázi léčby. Návštěvy obvykle předcházejí období, ve kterém již klient odjíždí z komunity domů a postupně si s nově nabitými zkušenostmi „zvyká" na nový život a posiluje svoji abstinenci.

 

Více informací máte možnost získat z Dopisu pro rodičeDopisu pro partnery, při přijímacím pohovoru do léčby, také na výše avizované rodičovské sobotě, popřípadě lze do komunity zavolat a informovat se.

 

Matky/otcové se podílí na úhradě nákladů na ubytování a stravu, a to ve výši 35 Kč denně na stravu a 85 Kč na ubytování.

 

Klientka/klient s dítětem může nastoupit do léčby i v případě, že nemá aktuálně žádný příjem. Na začátku léčby si ve spolupráci se sociální pracovnicí zařídí dávky státní sociální podpory nebo hmotné nouze, ze kterých může náklady hradit.

 

Platbu je možné zasílat na účet, č.ú.: 1941727329/0800, variabilní symbol 050. Specifický symbol je přiřazen klientovi při nástupu do léčby.

Děti, které doprovázejí svou matku/svého otce v léčbě mají ubytování a stravu zdarma.

Terapeutická komunita Karlov je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby rezidenční léčby v terapeutické komunitě, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 

Terapeutická komunita Karlov je určena dvěma cílovým skupinám klientů:
• skupině mladistvých a mladých dospělých (tj. 16 - 25 let)
• skupině závislých matek a jejich dětem

 

Zařízení je provozováno na základě zákona 379/2005 Sb. a je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

 

Projekt TKK je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihočeského kraje.

Ambulantní léčba