Naše zařízení

HOME > Kurzy

Vzdělávací programy pro odborou veřejnost

SANANIM z. ú.

 
Odborné vzdělávání v akreditovaných programech zajišťuje pro SANANIM, z. ú., jeho dceřiná firma SANANIM SOS, s.r.o.

KURZY PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH AKREDITOVANÉ MPSV

Všechny kurzy se konají od 9.00 do 16.30 zasedací místnosti v Café Therapy, Školská 30, Praha 1

 

V současné době nabízíme tyto kurzy:

Zneužívání a závislost na alkoholu - úvodní jednodenní kurz

Nejbližší termíny:

10. dubna 2018

15. listopadu 2018

 

Pokud máte o některý termín zájem, hlaste se na emailové adrese maxova@sananim.cz. Bližší informace vám zašleme.

 

Anotace:
Vzdělávací program podává zásadní a základní informace o této problematice, a to jednak z pohledu zdravotnického - rizikové faktory, okolnosti průběhu a vzniku závislosti, dopady na zdraví dospělého uživatele, se specifikem k roli rodiče, dopady a důsledky užívání alkoholu matek na vývoj plodu a psychomotorický vývoj dítěte - a jednak se zabývá okolnostmi sociálními a psychosociálními, které v důsledku alkoholismu v rodině a společnosti vznikají pro jedince samotného a pro komunitu a společnost. Seznamuje účastníky možnostmi využití služeb a odborných programů tak, aby spolupráce probíhala kvalifikovaně a erudovaně. Program je určen pro sociální pracovníky (typu SPOD, Probační mediační služba aj.) a pomáhá jim v tom, aby byli správně orientování v dané problematice, ale také v možnostech, kompetencích a mezích sociální práce. Kurz poskytuje teoretické znalosti, ale věnuje se i praktickému nácviku s danou cílovou skupinou.

 

Profil absolventa:
Absolvent má základní přehled o problematice zneužívání alkoholu, o propojení závislosti na alkoholu a nealkoholových drogách a o nabídce služeb v adiktologických a sociálních zařízeních určených pro uživatele návykových látek, případně v sociálních zařízeních poskytujících služby jiným skupinám se současným výskytem zneužívání alkoholu. Absolvent se orientuje v tom, jak při práci s touto klientelou rozlišit a určit hranice a oblasti, které spadají do jeho pracovní náplně a které má naopak předávat a vyžadovat od odborných služeb zdravotnických a adiktologických.

 

Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči - úvodní jednodenní kurz

Nejbližší termíny:

22. března 2018

8. listopadu 2018

 

 

Anotace:
Kurz je určen pro pracovníky převážně v sociálních službách, převážně v oblasti sociálně právní. Cílem kurzu je seznámení těchto pracovníků s oblastí problematiky závislostí s důrazem na návykové látky nealkoholového typu. Kurz je koncipován tak, aby účastník byl nejdříve seznámen se základními daty s ohledem na počet uživatelů, počet dětí těchto osob, možnostmi léčby závislých osob, aktuálními změnami a získal základní znalosti z dané oblasti. Další část kurzu je cílena na specifika práce s klienty, včetně využití všech možností mezioborové spolupráce. Závěrečná část kurzu je věnována konkrétním situacím, příkladům dobré praxe, kazuistikám a výměně zkušeností včetně skupinové diskuse.


Profil absolventa:
Absolvent se orientuje v poradenské práci a v adiktologických a sociálních zařízeních určených pro rodiče-uživatele návykových látek a jejich nezletilé děti, případně v zařízeních poskytující ochranu dětem závislých rodičů, a to konkrétně v těchto oblastech: vstupní zhodnocení klienta a jeho dítěte, zhodnocení celkové situace rodinného zázemí, vhodná a včasná intervence, zjištění indikací pro pomoc celé rodině, párování potřeb a intervencí, případová práce, vedení případových konferencí - specifika, individuální a skupinové poradenství, komunikace se spolupracujícími institucemi (OSPOD, doprovázející organizace, soud, kojenecké ústavy-dětská centra, dětské domovy), písemné zpracování případu - kazuistika.

Jak porozumět násilníkovi a oběti - úvodní jednodenní kurz

Termíny kurzu budou stanoveny na základě zájmu. Předběžné se prosím hlaste se na emailové adrese: maxova@sananim.cz. Bližší informace vám zašleme.

 

Anotace:
Fenomén násilí je plošně rozšířen, a přesto chybí dostatek informací a podpory pro sociální pracovníky, kteří se ve své každodenní praxi mohou s osobnostmi násilníků a obětí setkávat. Kurz jim pomůže orientovat se v dané problematice, nastiňuje teoretické zázemí tématu a přináší i konkrétní praktické informace a případovou práci s reálnými kazuistikami z praxe. Cílem kurzu je mj. uvědomit si pomocí, jakých mechanismů dosahují násilníci i oběti vlastních cílů, získat přehled o tom, jakým způsobem je vhodné intervenovat tak, abychom tyto mechanismy neposilovali, a dále kde hledat další pomoc a informace.

 

Profil absolventa:
Absolvent se orientuje v pojmech, jako je agrese či násilné chování, je seznámen se základními charakteristikami jednání typického pro oběti i násilníky a má přehled o mechanismech, kterými násilná osoba nebo oběť dosahují vlastních cílů. Orientuje v možnostech intervence, které mohou v případech setkání s násilníkem nebo obětí zafungovat. Je seznámen s možnostmi, kde hledat další pomoc.

 

CERTIFIKOVANÉ KURZY PRO ADIKTOLOGY ke získání zvláštní odborné způsobilosti (S4)

Termín kurzů není dosud stanoven. Sledujete tyto stránky a nebo se předběžně hlaste na emailové adrese maxova@sananim.cz. Budeme vás informovat. Absolvovat je třeba oba kurzy.

Diagnostika v klinické adiktologii (32 vyučovacích hodin, tj. 2 bloky à 2 dny)

Kurz úzce navazuje na výkony odbornosti adiktolog č. 38021 a 38022 v Seznamu zdravotnických výkonů (příloha k vyhlášce MZ č. 421/2013 Sb., odst. 49, odbornost 919). Téma není v takovém rozsahu vyučováno na bakalářském stupni studijního oboru adiktologie na 1. LF UK. Obsah kurzu se tudíž nekryje se studijním plánem, ale navazuje na něj a prohlubuje jej se zřetelem na dobrou praxi. Naplnění tohoto záměru zajišťují garanti kurzu (oba působí jako pedagogové studijního oboru adiktologie na 1. LF UK a zároveň mají trvalý a bezprostřední vztah k léčebné adiktologické praxi) i kvalifikovaní lektoři.


Kompetence:
Absolvent kurzu získává prohloubené a rozšířené kompetence k provádění komplexní adiktologické diagnostiky potřebné ke spolehlivému a kvalifikovanému provádění vybraných adiktologických výkonů.

 

Duální poruchy a psychiatrické komplikace v klinické adiktologii (32 vyučovacích hodin, tj. 2 bloky à 2 dny)

Kurz klade důraz na aktualizaci problematiky mimořádně důležité pro adiktologickou praxi ve zdravotnictví (psychiatrické komorbidity, duální diagnózy) a pro spolupráci adiktologa s psychiatrem a psychiatrickými službami. Téma v této šíři a hloubce není vyučováno ani na bakalářském, ani na magisterském stupni studijního oboru adiktologie na 1. LF UK. Nejnovější poznatky o ADHD nejsou vyučovány vůbec. Obsah kurzu se tudíž nekryje se studijním plánem, ale částečně na něj navazuje a prohlubuje jej se zřetelem na uskutečněný výzkum a dobrou praxi. Naplnění tohoto záměru zajišťují garanti kurzu, kteří oba působí jako pedagogové studijního oboru adiktologie na 1. LF UK a zároveň mají trvalý a bezprostřední vztah k léčebné adiktologické praxi.


Kompetence:
Absolvent kurzu získává kompetence v diagnostice a terapii nejdůležitějších duálních poruch u uživatelů návykových látek v rozsahu přiměřeném činnosti adiktologa (viz vyhláška MZ č. 55/2011 Sb., § 22) a pro spolupráci s psychiatrem a psychiatrickými službami při léčbě těchto poruch.

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví
ČEZ Metrostav Kolektory Praha a.s. Váš partner pro VPS hosting

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko