Duální poruchy a psychiatrické komplikace v klinické adiktologii

CERTIFIKOVANÝ KURZ PRO ADIKTOLOGY k získání zvláštní odborné způsobilosti (S4)

32 vyučovacích hodin, tj. 2 bloky à 2 dny

Kurz klade důraz na aktualizaci problematiky mimořádně důležité pro adiktologickou praxi ve zdravotnictví (psychiatrické komorbidity, duální diagnózy) a pro spolupráci adiktologa s psychiatrem a psychiatrickými službami. Téma v této šíři a hloubce není vyučováno ani na bakalářském, ani na magisterském stupni studijního oboru adiktologie na 1. LF UK. Nejnovější poznatky o ADHD nejsou vyučovány vůbec. Obsah kurzu se tudíž nekryje se studijním plánem, ale částečně na něj navazuje a prohlubuje jej se zřetelem na uskutečněný výzkum a dobrou praxi. Naplnění tohoto záměru zajišťují garanti kurzu, kteří oba působí jako pedagogové studijního oboru adiktologie na 1. LF UK a zároveň mají trvalý a bezprostřední vztah k léčebné adiktologické praxi.


Kompetence

Absolvent kurzu získává kompetence v diagnostice a terapii nejdůležitějších duálních poruch u uživatelů návykových látek v rozsahu přiměřeném činnosti adiktologa (viz vyhláška MZ č. 55/2011 Sb., § 22) a pro spolupráci s psychiatrem a psychiatrickými službami při léčbě těchto poruch.

Termíny 

Termín kurzů není dosud stanoven. Sledujete tyto stránky a nebo se předběžně hlaste na emailové adrese zvonickova@sananim.cz. Budeme vás informovat. Absolvovat je třeba oba kurzy.

 

Ambulantní léčba