Výroční zpráva 2021

Aktuality

Vážení,
dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu za rok 2021. Rok 2021 byl rokem „covidovým“, tedy rokem omezených kontaktů, izolace, on-line komunikace, ale na druhou stranu rokem semknutosti, aktivity a hledání nových cest.
Přes veškeré obtíže považuji tento rok za velmi úspěšný, a to především díky velkému pracovnímu i lidskému nasazení všech odborných pracovníků i pracovníků back office. Pracovníci v tomto roce prokázali velkou loajalitu ke klientům i k organizaci.
Během celého roku jsme byli konfrontováni se zhoršeným psychickým, somatickým stavem našich klientů, který se samozřejmě odrážel i v obrazu jejich návykového užívání a chování. Mnohem častěji jsme se potkávali s větším sebedestruktivním chováním našich klientů a bohužel jsme se také častěji setkávali s umíráním. Systémově se ukázalo, jaké máme mezery jako obor adiktologie ve spektru poskytovaných služeb: nízká dostupnost substituční léčby, nízkoprahové psychiatrické a somatické péče, programů harm reduction, nedostupnost bydlení, housing first, mokrých domů, práce pro uživatele drog apod.
Na druhou stranu jsme více zakomponovali do služeb on-line léčebné programy telemedicínu v rámci covidarií. Zvýšila se spolupráce mezi jednotlivými službami i profesemi, více jsme se propojili se službami pro osoby bez přístřeší. Také jsme zažili mnoho radostí. Podařilo se realizovat konferenci Síťování a drogy, v září jsme konečně všichni společně oslavili odložené 30. narozeniny na lodi Tajemství cirkusem s hudbou, tancem, jídlem a pitím. Dokázali jsme udržet kvalitu našich služeb a velká řada našich klientů dosáhla podstatných změn ve svém životě.
Kvalita naší práce byla oceněna získáním ceny Neziskovka roku 2021 v kategorii Velká neziskovka, kterou uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti na základě provedení vnitřního auditu organizace. Velmi si této ceny vážíme a já osobně jsem ráda, že toto ocenění za svoji práci získal management a administrativní zázemí organizace. Velmi děkuji kolegům z vedení a kanceláře SANANIMu za skvěle odvedenou práci.

 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová
ředitelka SANANIM, z. ú.

 

Výroční zpráva 2021

Ambulantní léčba